Integritetspolicy

VedumsGräs AB vill, såsom personuppgiftsansvarig enligt allmänna dataskyddsförordningen, på detta sätt informera Dig om behandling av personuppgifter vid VedumsGräs AB. Allmänna dataskyddsförordningen syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Insamling och utlämnande av uppgifter

Personuppgifter samlas i första hand in direkt från Dig i samband med att avtal träffas. Uppgifter kan även inhämtas från andra källor sedan avtal ingåtts. Dessutom sker en löpande registrering av affärstransaktioner och fortlöpande kontakter Du har med VedumsGräs AB.

För att VedumsGräs AB skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Dig kan dina personuppgifter ibland komma att lämnas ut till företag som VedumsGräs AB samarbetar med, till exempel åkeriet som levererar gräset. I vissa fall är VedumsGräs AB också skyldig enligt lag att lämna uppgifter till Svenska myndigheter.

Cookies

Lagring

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna när till exempel ett kundförhållande har upphört. Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål, till exempel för bokföringsändamål.

Kundens rättigheter

Om Du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas av VedumsGräs AB kan Du skriftligen begära detta genom en egenhändigt undertecknad ansökan ställd till nedan angiven adress. Detta är kostnadsfritt en gång per år. Till samma adress kan Du också anmäla om Du motsätter Dig att personuppgifterna används för direktmarknadsföringsändamål samt om Du vill återkalla ett samtycke. Begäran om rättelse av personuppgift kan också göras till denna adress.

VedumsGräs AB, Stora Horshaga 1, 534 61 Vedum.

Dataskyddsombud:
Stefan Lundmark
stefan@vedumsgras.se